Header Icon Phone

สินค้าของเรา

Sale!

เขียวซุปเปอร์

หมวดหมู่ :

ปูนซีเมนต์ผสมสูตรพิเศษ มีคุณภาพสูงกว่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไปถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ขนาดถุง 40 กก. แต่ใช้งานได้เหมือนปูน 50 กก. ใช้งานได้หลากหลาย งานคอนกรีตขนาดเล็ก เน้นเรื่องความประหยัด คุ้มค่า และสะดวกในการใช้งาน

สินค้าอื่นๆ